Publikationen der Forschungsgruppe "Olfaktorisches Gedächtnis"

Zeitschriftenartikel (5)

2024
Zeitschriftenartikel
Edelman, B. J.; Siegenthaler, D.; Wanken, P.; Jenkins, B. J.; Schmid, B.; Ressle, A.; Gogolla, N.; Frank, T.; Macé, E.: The COMBO window: A chronic cranial implant for multiscale circuit interrogation in mice. PLoS Biology 22 (6), e3002664 (2024)
Zeitschriftenartikel
Meissner-Bernard, C.; Jenkins, B. J.; Rupprecht, P.; Bouldoires, E. A.; Zenke, F.; Friedrich, R. W.; Frank, T.: Computational functions of precisely balanced neuronal assemblies in an olfactory memory network. bioRxiv: the preprint server for biology (2024)
2022
Zeitschriftenartikel
Sarkar, T.; Lieberth, K.; Pavlou, A.; Frank, T.; Mailaender, V.; McCulloch, I.; Blom, P. W. M.; Torriccelli, F.; Gkoupidenis, P.: An organic artificial spiking neuron for in situ neuromorphic sensing and biointerfacing. Nature Electronics 5, S. 774 - 783 (2022)
2020
Zeitschriftenartikel
Blumenreich, S.; Barav, O. B.; Jenkins, B. J.; Futerman, A. H.: Lysosomal storage disorders shed light on lysosomal dysfunction in Parkinson's disease. International Journal of Molecular Sciences 21 (14), 4966 (2020)
Zeitschriftenartikel
Huang, K.-H.; Rupprecht, P.; Frank, T.; Kawakami, K.; Bouwmeester, T.; Friedrich, R. W.: A virtual reality system to analyze neural activity and behavior in adult zebrafish. Nature Methods 17 (3), S. 343 - 351 (2020)
Zur Redakteursansicht